Verive

Van Bunzl Outsourcing Services BV. (“Bunzl”), gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 33054904. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden

1.1. 1.1. Deze Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Bunzl met wederpartij(en) (“afnemer”) gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en alle door Bunzl uitgebrachte offertes.

1.2. 1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig, indien deze door Bunzl en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. 1.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offerte/Overeenkomst

2.1. 2.1. Alle door Bunzl uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2. 2.2. Een Bunzl bindende overeenkomst komt pas tot stand na Bunzl’s aanvaarding van een order, dan wel indien Bunzl kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen.

2.3. 2.3. De in prospectie, prijscouranten en andere drukwerken van Bunzl verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, kleurstellingen, maten, gewichten e.d. gelden als een benadering tenzij Bunzl uitdrukkelijk heeft verklaard, dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

Artikel 3: Prijzen/Betaling

3.1. 3.1. Alle door Bunzl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.2. 3.2. De door Bunzl gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.

3.3. 3.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inkoopprijzen, loonkosten, belastingtarieven, in- en uitvoerheffingen of koerswijzigingen van vreemde valuta) van een artikel wijzigt in de periode tussen de datum van het aanbod en de datum van levering, heeft Bunzl het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.4. 3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum.

3.5. 3.5. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn geschied, wanneer de bank- of girorekening van Bunzl is gecrediteerd of bij betaling aan Bunzl per kas op de datum van de kwitantie.

3.6. 3.6. Zodra de in 3.4. genoemde termijn is overschreden, is afnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

3.7. 3.7. Bij verzuim is afnemer 2,0% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur. Afnemer is tevens de buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 113,=. Bovendien is afnemer aan Bunzl verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, die Bunzl terzake van de uitvoering van de overeenkomst met afnemer heeft moeten maken, tenzij Bunzl als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld.

3.8. 3.8. Indien Bunzl afnemer in gebreke stelt of sommeert, raakt afnemer reeds door overschrijding van de in 3.4. genoemde termijn in verzuim.

3.9. 3.9. Betalingen van afnemer strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.10. 3.10. Verrekening van het factuurbedrag met vorderingen op Bunzl kan slechts plaatsvinden voor zover de vorderingen opeisbaar zijn en ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door Bunzl uitdrukkelijk zijn erkend.

Artikel 4: Levering

4.1. 4.1. De leveringstermijn van de zaken (“artikelen”) vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door afnemer te verstekken informatie is ontvangen.

4.2. 4.2. De door Bunzl opgegeven termijnen van levering zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijnen heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Bij niet tijdige levering dient Bunzl schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Bunzl een termijn van minimaal veertien dagen te worden gegund om alsnog haar leveringsverplichting na te komen, tenzij de redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere rechtvaardigen.

4.4 Het risico van de artikelen gaat over op de afnemer op het tijdstip van aankomst van de artikelen op de overeengekomen plaats van afleveringen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 Bunzl is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

4.6 Afnemer levert een door Bunzl vast te stellen bijdrage in de vrachtkosten indien de transactie tussen afnemer en Bunzl een factuurbedrag betreft van minder dan € 227,= exclusief BTW. Bunzl behoudt zich het recht voor vrachtkosten aan afnemer in rekening te brengen indien aflevering van de artikelen plaatsvindt buiten de gebruikelijke dagen van aflevering (“routedagen”) van Bunzl; de in dat geval door Bunzl te maken expeditiekosten zullen door Bunzl aan afnemer worden doorberekend.

4.7 Indien afnemer zulks wenst, kan Bunzl artikelen op afroep voor afnemer in voorraad houden. Voor artikelen, die om welke reden dan ook voor afnemer in voorraad gehouden worden, zendt Bunzl ten behoeve van het aanmaken van een nieuwe voorraad van tijd tot tijd een aanmaakbevestiging inhoudende een omschrijving van het artikel, de hoeveelheid, de afnameprijs en de afnametermijn. Indien afnemer niet binnen vijf werkdagen na verzending van de aanmaakbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd tegen de aanmaak, is afnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk verplicht tot afname daarvan binnen de in de aanmaakbevestiging genoemde termijn.

4.8 Alle al dan niet op verzoek van afnemer door of in opdracht van Bunzl gemaakte ontwerpen, clichés e.d., ook als deze geheel of ten dele aan afnemer in rekening zijn of worden gebracht, blijven eigendom van Bunzl. De kosten van ontwerpen, clichés e.d., gemaakt ten behoeve van een door afnemer gevraagde offerte kunnen door Bunzl aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De door Bunzl aan afnemer geleverde artikelen blijven eigendom van Bunzl zolang afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde artikelen niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Bunzl op afnemer heeft wegens tekortschieten in de nakoming van andere met afnemer gesloten overeenkomsten terzake van geleverde artikelen. Afnemer dient de door Bunzl geleverde artikelen, zolang deze eigendom zijn van Bunzl, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

5.2 Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Bunzl geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Bunzl is afnemer gehouden in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Bunzl.

5.3 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bunzl gesloten overeenkomst(en) of indien Bunzl goede gronden heeft te vrezen dat afnemer daarin tekort zal schieten, is Bunzl bevoegd de aan afnemer geleverde artikelen terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder afnemer beslag wordt gelegd, indien afnemer surséance van betaling is verleend of indien het faillissement van afnemer is aangevraagd of uitgesproken.

5.4 Afnemer is jegens Bunzl aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de artikelen voor de in 5.1 bedoelde eigendomsovergang.

Artikel 6: Klachten

6.1 Afnemer dient de bij hem bezorgde artikelen te keuren. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de artikelen dienen klachten met betrekking tot de geleverde artikelen schriftelijk aan Bunzl te worden gemeld. Indien afnemer binnen de bovengenoemde termijn niet schriftelijk tegen de geleverde artikelen heeft geprotesteerd, geldt dat Bunzl de overeenkomst jegens afnemer deugdelijk is nagekomen.

6.2 Nadat de klachten overeenkomstig 6.1 Bunzl hebben bereikt, zal Bunzl zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Afnemer dient toe te staan, dat vertegenwoordigers van Bunzl de betreffende artikelen onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Bunzl of de klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond is, heeft Bunzl de keuze de artikelen te vervangen dan wel afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor de betreffende artikelen. Indien Bunzl en afnemer geen overeenstemming bereiken omtrent de gegrondheid van de klacht zal de beslissing daaromtrent worden overgelaten aan een door partijen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige. Bij klachten betreffende per verpakking geleverde artikelen geldt dat Bunzl niet verplicht kan worden de door afnemer verschuldigde prijs voor de per verpakking geleverde artikelen te crediteren indien het geheel of een gedeelte van de per verpakking geleverde artikelen door afnemer is aangewend voor gebruik. De beslissing van de deskundige is bindend. De kosten van dit deskundigenonderzoek komen voor rekening van de partij die door de deskundige in het ongelijk wordt gesteld. Bunzl zal afnemer schriftelijk berichten, dat zij van dit deskundigenonderzoek gebruik wenst te maken. Afnemer heeft vervolgens gedurende een termijn van een maand het recht om zicht niettemin tot de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter te wenden terzake van dit geschil.

6.3 Retourzendingen van de geleverde artikelen is uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van een daartoe bevoegde medewerker van Bunzl.

Artikel 7: Toleranties

7.1 Voor de door Bunzl geleverde artikelen zijn ten aanzien van de overeengekomen specificaties de hierna te noemen afwijkingen zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in een soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere dan hierna genoemde specificaties, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijking en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.

7.2 Onverminderd het in dit artikel-lid gestelde geldt ten aanzien van eventuele afwijkingen in de kleur dat Bunzl behoorlijk heeft gepresteerd, indien deze afwijkingen gering zijn. Bunzl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het door afnemer opgeven van onjuiste kleurennummers, indien het een opdracht betreft, waarbij een kleur moet worden aangemaakt, die niet voorkomt in het PMS-kleurensysteem of een ander kleurherkenningssysteem, dient afnemer de door hem gewenste kleur zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Bunzl zal in een dergelijk geval de door afnemer gewenste kleur zoveel mogelijk benaderen. Op papier of kunststof aangeleverde kleuren kunnen, als deze op een ander materiaal worden aangebracht een ander kleurbeeld geven waardoor de indruk kan worden gewekt dat de kleur wordt vastgesteld dat de op het andere materiaal aangebrachte kleur gelijk is aan het door afnemer aan Bunzl overhandigde monster, dan wel het door afnemer kenbaar gemaakt kleurennummer.

7.3 Ten aanzien van de hoeveelheid geldt, dat Bunzl behoorlijk heeft gepresteerd, indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan 20% boven of beneden de overeengekomen hoeveelheid. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

7.4 Ten aanzien van de gramgewichten, dikte, formaten e.d. geldt, dat Bunzl behoorlijk heeft gepresteerd indien afwijkingen in bovengenoemde specificaties niet meer bedragen dan respectievelijk 10%, 20% en 5% ten opzichte van de overeengekomen specificatie.

Artikel 8: Garantie

8.1 Voor artikelen of onderdelen van artikelen, die Bunzl niet zelf vervaardigt, verleent Bunzl slechts garantie. Indien en voorzover de toeleverancier van Bunzl aan Bunzl garantie heeft verstrekt. Op verzoek van afnemer kan Bunzl afnemer op de hoogte stellen van de garantiebepalingen van de toeleveranciers van Bunzl.

8.2 Bunzl’s aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen, dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag, een en ander steeds ter keuze van Bunzl.

8.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval die gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

b. normale slijtage;

c. toepassing van enig overheidsvoorschrift terzake van de aard van kwaliteit van de toegepaste materialen;

d. materialen of zaken die door afnemer aan Bunzl ter bewerking zijn verstrekt;

e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies voorzover op uitdrukkelijke instructie van afnemer toegepast;

f. door Bunzl van derden betrokken artikelen, voorzover de derden geen garantie aan Bunzl hebben verstrekt;

g. onvakkundig gebruik of gebruik voor enig ander doel dat gebruikelijk is.

8.4 Indien afnemer tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bunzl gesloten overeenkomsten, is Bunzl met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie gehouden.

8.5 Het beweerdelijk niet nakomen door Bunzl van haar garantieverplichtingen ontslaat afnemer niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit zijn overeenkomst met Bunzl.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Bunzl is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven garantieverplichtingen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bunzl.

9.2 Bunzl is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de artikelen, ten gevolge waarvan afnemer schade heeft geleden.

9.3 In geval van schade, veroorzaakt door een gebrek in het geleverde artikel, zal Bunzl op verzoek van afnemer binnen een redelijke termijn de identiteit van de producent van het artikel of van degene, die het artikel heeft geleverd, mededelen aan afnemer.

9.4 Bunzl is niet aansprakelijk, indien artikelen niet geschikt blijken voor het doel, waarvoor afnemer deze heeft gekocht. Afnemer dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van artikelen voor het doel dat hij daarmee beoogt te voren op de hoogte te stellen.

9.5 Afnemer vrijwaart Bunzl voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 10: Opschorting/Ontbinding

10.1 Bunzl heeft, indien afnemer tekortschiet of indien Bunzl redelijkerwijs mag verwachten, dat afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen Bunzl en afnemer gesloten overeenkomst, het recht:

a. van afnemer voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen;

b. haar verplichtingen uit overeenkomsten met afnemer (tevens zijnde de aanmaak en/of verwerking van de voor levering bestemde artikelen) op te schorten;

c. zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.2 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst kan Bunzl aanspraak maken op schadevergoeding waaronder begrepen gederfde winst.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Bunzl onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, bezetting, boycot, blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, extreme weersomstandigheden, maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Bunzl, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Bunzl ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken.

11.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Bunzl gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 12: Diversen

12.1 Bunzl behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot geleverde artikelen en verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen, productsamenstellingen e.d. alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst aan afnemer verstrekte informatie.

12.2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bunzl is het afnemer verboden de in 12.1 bedoelde artikelen en bescheiden te verveelvoudigen, aan derden te inzage te geven of ter beschikking te stellen.

12.3 Indien afnemer een overeenkomst annuleert en het betreft artikelen uit het standaardassortiment van Bunzl, is afnemer 15% van het met de overeenkomst gemoeide netto-factuurbedrag annuleringskosten verschuldigd.

12.4 Annulering van overeenkomsten strekkende tot levering van niet tot het standaard- assortiment van Bunzl behorende artikelen (inclusief de naamsbedrukte artikelen) is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan Bunzl.

12.5 Behoudens tegenbewijs door afnemer, worden per fax aan afnemer verzonden mededelingen van Bunzl geacht te zijn aangekomen bij afnemer op zodanig moment als blijkt uit de door een faxapparaat van Bunzl geproduceerde fax-verzendbevestigingen.

12.6 Behoudens tegenbewijs door afnemer, gelden dossierkopieën van schriftelijke mededelingen van Bunzl aan afnemer als bewijs, dat deze mededelingen door Bunzl aan afnemer zijn verzonden.

Artikel 13: Toepasselijk recht / Geschillen

13.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

13.2 In alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen afnemer en Bunzl worden exclusief voorgelegd aan de competente rechter in het Arrondissement Amsterdam